gestió i planificació de projectes

Curs gestió i planificació de projectes

Objectius

 • Com organitzar i planificar un projecte per assegurar el seu èxit.
 • Com comprendre i assimilar la documentació que compon la gestió d’un projecte.
 • Com optimitzar els recursos a través d’una correcta planificació i direcció del projecte.
 • Què metodologies existeixen per assegurar un correcte control dels costos, el compliment dels terminis i la qualitat del projecte.
 • Què metodologies de gestió existeixen per homogeneïtzar el tractament de la informació manejada en els projectes.
 • Com determinar i superar els punts crítics del projecte.
 • Com conèixer la dinàmica de la seva organització mitjançant la realització de diagnòstics en clau estratègica.
 • Com seleccionar i estructurar l’equip basant-se dels recursos disponibles.

Temari

 1. Introducció a la gestió de projectes
  • Concepte de projecte
  • Configuraicó d’un projecte
  • Tipus de recursos
  • L’equip de projecte
   • Definició
   • Funcions
   • Eines per l’equip
   • La comunicació
   • La integració de l’equip
  • El cap de projecte
   • Justificació
   • Responsabilitats
   • Qualitats
   • Habilitats
   • Perfils de direcció
   • Motivació
   • Els microplannings
  • Relació Cap de Projectes / Equip de Projectes
  • El client
   • Funcions
   • Com ens pot ajudar?
  • Relació Cap de Projectes / Client
  • Els stakeholders
   • Qui són?
   • Com ens poden ajudar?
  • Tipus de projecte
   • Interns
   • Externs
  • Per què treballar per Projectes?
   • Avantatges
   • Inconvenients
  • Canvi d’organització
   • Organització funcional clàssica
   • Organització Matricial
  • Etapes bàsiques d’un projecte
   • Definició
   • Planificació
   • Execució
   • Posada en funcionament
   • Lliurament del projecte
 
 1. Definició d’un projecte
  • Objectius d’aquesta fase
  • Possibles conseqüències d’una mala definició
  • Anàlisi DAFO
   • Plà d’actuació
   • Matriu DAFO
  • L’anàlisi de Participació (Stakeholder Analysis)
  • L’arbre de problemes
  • L’arbre d’objectius
  • Etapa creativa
   • Cerca d’alternatives
   • Tècniques de creativitat
    • Les Bases de la creativitat
    • El Brainstorming
    • El Mind Mapping
    • Altres tècniques
   • Disseny de les alternatives
  • Els indicadors verificables objectivament
  • Estudi de viabilitat/Avantprojecte
  • L’informe de l’estudio de viabilidad
   • Objectius
   • Contingut
   • Forma i fons
  • Presentació d’alternatives davant el Client
   • Objectius d’una presentació
   • Com dissenyar una presentació d’un projecte
   • El discurs i la forma
   • Els utensilis i les eines
  • Punts clau en la Definició
 1. La Planificació d’un projecte
  • Objectius d’aquesta fase
  • Possibles conseqüències d’una mala planificació
  • Adquirir la mentalitat planificadora
  • Les bases d’una bona planificació
   • Ordre
   • Informació i documentació
   • Comunicació
   • Experiència històrica
  • La planificació temporal detallada
   • Com abastar un gran projecte
   • WBS o Organigrama tècnic
   • Divisió de tasques
   • Tècniques de planificació aplicables
  • Gantt
  • Pert / CPM
  • Mètode de la cadena crítica
  • MS Project
   • Fundaments
  • Introducció de tasques
  • Estimació de durades
  • Dependències entre tasques
  • Recursos
   • Com planificar amb MS Project
  • Fases i subfases
  • Recaptar informació
  • Identificar colls d’ampolla i sobre assignacions
   • Com millorar les planificacions amb el MS Project
  • El triangle del Projecte
  • Resoldre sobre assignacions de treball
  • Replanificar
  • Gestionar els riscos
  • Identificar
  • Quantificar
  • Erradicar o minimitzar
  • Gestionar
   • Personalitzar el MS Project
  • Formatar Vistes
  • Formatar Taules
  • Camps personalitzables i formules personalizables i fórmules
  • Alarmes
  • Personalitzar Informes
  • Punts clau en l’èxit d’una planificació
 
 1. L’execució d’un projecte
  • Objectius d’aquesta fase
  • Conseqüències d’una mala execució
  • Fer el seguiment d’un projecte
   • Observar
   • Discernir desviacions
   • Replanificar avantatjosament
   • Conduir els riscos
   • Documentar
   • Seguiment amb MS Project
    • La línia de base
    • Actualitzar el projecte
    • Demanar informació sobre desviacions
    • Replanificació basant-se desviacions
    • Personalització del MS Project per treure més informació
    • Les Línies de Progrés
   • Posada en funcionament
    • Objectius
    • Període de proves
    • Formació del canvi
   • Lliurament del projecte
    • Objectius
    • Transferència de responsabilitats
    • Avaluació i històric
   • Punts clau en l’èxit de l’execució