Fundació Kālida

La Fundació Privada Kālida ofereix suport psicosocial integral a persones afectades pel càncer, així com als seus familiars i cuidadors. El seu enfocament es centra en establir centres de suport propers als serveis oncològics de referència, proporcionant un ambient acollidor i especialitzat per oferir suport pràctic, emocional i social a qui ho necessiti.

Necessitat i objectius

Millorar l’eficiència i agilitat en la gestió financera és un repte clau per a la Fundació Kālida, especialment pel que fa a l’aprovació i classificació de factures.

L’organització busca transformar un procés manual en un de més eficient, reduint la càrrega de treball i minimitzant possibles errors humans. L’objectiu és agilitzar el flux de treball i millorar la precisió en la identificació i validació de dades per aconseguir una gestió financera més efectiva i centrada en resultats.

 
Fundación Kalida Fundación Kalida: Automatización de procesos con IA
Fundación Kalida solución integral con Trentia
SharePoint i Power Automate
Proposta de valor

Gestió eficient de proveïdors

El procés automatitzat comença en rebre les factures, les quals es guarden en un repositori de SharePoint. Mitjançant el reconeixement òptic de caràcters avançat i el processament intel·ligent de la Intel·ligència Artificial identifiquem i guardem les dades de les factures. Aquestes dades ens serveixen per enviar a aprovació a la persona corresponent depenent del proveïdor, així com el seu posterior emmagatzematge i classificació un cop aprovada la factura.

Tot el procés ha estat automatitzat mitjançant Power Automate, des de la recepció, reconeixement de dades mitjançant IA, fins a l’aprovació i classificació d’aquestes factures.

 
Benefici

Automatització i validació intel·ligent

La solució implementada a Kālida ha millorat significativament la gestió financera de la fundació, optimitzant i automatitzant el procés d’aprovació i classificació de factures.

La gestió centralitzada ha promogut la col·laboració, generant una major eficiència operativa, agilitat en les decisions i transparència en tot el procés financer. La reducció dels temps ha alliberat recursos per a tasques estratègiques, reforçant la operativitat diària i la capacitat de resposta de la Fundació Kālida.

Fundación Kalida solución integral con Trentia