Medidas extraordinarias para

Fundae: mesures excepcionals per fer front a la COVID-19

La situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 ha constituït una crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant per l’elevat nombre de ciutadans afectats com per l’enorme impacte econòmic.

A causa d’aquesta situació, la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE), ha establert unes mesures extraordinàries per pal·liar els efectes de la crisi i donar resposta a les necessitats de les organitzacions:

Beneficiaris:

Les empreses beneficiàries del crèdit de formació han de mantenir  al menys la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma. A aquests efectes, es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTE).

Utilització d’aula virtual com a formació presencial:

  • Per tal de facilitar la impartició de les accions formatives en modalitat presencial, es podrà impartir en la seva totalitat mitjançant «aula virtual», considerant-se en tot cas com a formació presencial.
  • La impartició de la formació mitjançant aula virtual s’ha d’estructurar i organitzar de manera que es garanteixi en tot moment que hi hagi connectivitat sincronitzada entre les persones formadores i l’alumnat participant, així com bidireccionalitat en les comunicacions.
  • Quan la formació presencial es desenvolupi mitjançant aula virtual, aquesta ha de tenir un registre de connexions generat per l’aplicació de l’aula virtual en què s’identifiquin les persones participants en l’aula, així com les seves dates i temps de connexió, i comptar amb un mecanisme que possibiliti la connexió durant el temps de celebració de l’aula per part dels òrgans de control.

Execució de la Formació:

  • La impartició de les accions o grups formatius que s’haguessin suspès a causa de la declaració de l’Estat d’Alarma, podran reprendre. Un cop cessada la vigència de la mateixa han de comunicar, en el termini màxim de dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, les noves dates, calendari i horari d’impartició de les accions formatives suspeses.
  • Les accions o grups formatius suspesos, iniciats amb anterioritat a l’estat d’alarma, la modalitat d’impartició fos la modalitat presencial, podran continuar executant-se en la modalitat comunicada, tenint en compte que es podrà utilitzar l’aula virtual.
  • Es podrà canviar a la modalitat de teleformació la impartició de les accions o grups formatius no iniciats pendents d’execució a l’entrada en vigor d’aquesta resolució, que s’iniciïn durant l’estat d’alarma o un cop finalitzat el mateix, la modalitat fos presencial, així com la part presencial de la modalitat mixta, mantenint-se el cost de la lliçó de la modalitat inicial de l’acció formativa.

Comunicació d’inici de la Formació:

  • Les comunicacions d’inici de la formació i la informació relativa a cada acció formativa i grup formatiu, podran realitzar fins dos dies abans de la data de començament de cada grup.
  • La cancel·lació o la modificació de les dades d’una acció o grup formatiu que suposi un canvi d’horari, data d’execució o de localitat, s’ha de comunicar en tot cas, amb un dia d’antelació al de la data prevista per al seu començament.
  • La manca de comunicació en els terminis esmentats en els apartats anteriors implicarà que el corresponent grup de formació es consideri «no realitzat» a l’efecte d’aplicar la bonificació en les cotitzacions socials, llevat que la falta de comunicació en termini es degui a causes imprevisibles, degudament justificades i comunicades en el moment en què es produeixin.

Conclusió:

Aquestes mesures extraordinàries a causa de la crisi del Coronavirus afavoreixen el poder dur a terme les formacions pendents dels nostres empleats en aquesta modalitat d'”aula virtual”, amb el benefici de computar com si fos presencial. A més de poder reprendre les formacions presencials que s’havien aturat per aquesta situació, i poder-les realitzar en aquesta modalitat també.

Ara més que mai hem de capacitar als nostres empleats amb les millors eines i coneixements perquè puguin adaptar-se en aquest entorn canviant i desafiant.

Des de Trentia comptem amb la solució apropiada perquè puguis continuar amb la formació, tant per donar-li continuïtat a ofertes formatives presencials ja iniciades, i canviar-les a aula virtual amb el nostre model VirtualClass, com si necessites rebre noves accions per teleformació, ja que complim amb tots els requisits que exigeix Fundae.